zondag, 14 april 2024
Vraag Rijk
Online Schrijfhulp

Blog

flow-eg

Het blog van Dutchcowboys 'Het Nederlandse ICT-onderwijs is achterhaald!' stelt dat het Nederlandse onderwijs nog flinke stappen moet maken op het gebied van ict-onderwijs. Wij (Tweede Golf en LaVerbe) brachten vorig jaar de noodzaak van vroegtijdig informaticaonderwijs in beeld. Sleutelbegrippen:

  • leren denken
  • digitale geletterdheid

Lees hier een samenvatting van beide kansen, en lees over het standpunt van ons ministerie van OCW. Het is niet om vrolijk van te worden.

Leren denken en leren problemen oplossen

Informatica is meer dan leren programmeren. Via informaticaonderwijs ontstaan de volgende pedagogische en didactische kansen.

  1. Leerlingen leren een probleem (formeel en functioneel) te beschrijven en op te delen in deelproblemen die ze vervolgens op dezelfde wijze aanpakken.
  2. Ze leren ook de deelproblemen en de oplossing(en) daarvoor zodanig op elkaar af te stemmen zodat deze gezamenlijk een oplossing vormen voor het hoofdprobleem.
  3. Leerlingen maken kennis met specifieke methodes om specifieke problemen op te lossen en leren te abstraheren over deze methodes.

Iets technischer. Van Diepen e.a., geven in hun artikel ‘Begripsontwikkeling in het informaticaonderwijs’ drie groepen concepten die een cruciale rol spelen in de informatica:

  1. Datarepresentatie: welke eigenschappen uit de fysieke wereld moeten in het computermodel worden weergegeven en hoe kunnen deze geabstraheerd worden.
  2. Parametriseren: hoe kan een specifiek probleem opgevat worden als een bijzonder geval van een algemener probleem.
  3. Algoritmiek: volgens welke specifieke methode kan een probleem opgelost worden en bestaat er ook een algemenere methode die hetzelfde doet?

En het overkoepelende doel: Digitale Geletterdheid

De KNAW pleit in haar Werkprogramma 2013 onder Digitale Geletterdheid in het voortgezet onderwijs; vaardigheden en attitudes voor de 21ste eeuw:

‘[…] voor een grondige vernieuwing van het informaticaonderwijs in het voortgezet onderwijs. Dit om leerlingen beter te leren digitale informatie en communicatie verstandig te gebruiken en de gevolgen ervan kritisch te beoordelen. Het advies is in januari 2013 aangeboden aan de directeur-generaal Primair en Voortgezet Onderwijs van het ministerie van OCW.’

Zie ook het advies van de KNAW Digitale geletterdheid in het voortgezet onderwijs van december 2012:
‘Digitale geletterdheid vraagt, net als taalbeheersing en rekenvaardigheid, om een vormingstraject dat iedereen gedurende langere tijd moet doorlopen. Het onderwerp hoort daarom in het onderwijs thuis. De huidige vakken op dit gebied zijn in veel opzichten onder de maat en bereiden de leerlingen niet op de informatiemaatschappij voor. De overheid moet dringend werk maken van een algehele herziening van het voortgezet onderwijs in de digitale informatie en communicatie. Anders blijft Nederland achter bij vergelijkbare landen en komt onze koppositie als kennis- en innovatie-economie in gevaar.’

Maar de staatssecretaris ziet geen opdracht

Staatssecretaris van OCW Sander Dekker is terughoudend in zijn reactie op de aanbeveling van de KNAW. Samengevat: Er komen geen richtlijnen. Geen verplicht vak, dus. De bal ligt bij de scholen. SLO doet onderzoek naar hoe het onderwijs een stap kan zetten. Dekker stimuleert uitwisseling van best practices, en hij ondersteunt het Techniekpact. Maar hij geeft niet aan hoe...

Welke scholen, schoolbesturen en instellingen willen zich in dit klimaat nog profileren als 21ste-eeuws en als voorlopers?

Kijk hier naar mijn blog over de struisvogelpolitiek van OCW.
En lees hier de blog van Dutchcowboys.