zaterdag, 11 juli 2020
Vraag Rijk
Online Schrijfhulp

Informerende memo's | Oplossing van een probleem
Met dit memo meldt u de oplossing van een probleem.

Aanhef
Invalid Input
In de inleidende alinea beschrijft u de achtergrond, de aanleiding van uw memo. U geeft aan wat in de huidige situatie het probleem is, waarom de situatie problematisch is en voor wie. Wees realistisch bij de formulering van de probleemstelling. Overdrijving vermindert de kans op aanvaarding van de oplossing. Bij complexe memo's kondigt u kort aan, eventueel puntsgewijs, hoe uw memo opgebouwd is: welke onderwerpen u achtereenvolgens behandelt.
Invalid Input
In dit gedeelte beschrijft u allereerst de criteria waaraan de oplossing moet voldoen en welke randvoorwaarden (tijd, geld) er aan het vinden van een oplossing gesteld zijn. Vervolgens beschrijft u de mogelijke oplossing(en) voor het probleem. Geef voor iedere oplossing concreet aan hoe de oplossing eruitziet, wat de effecten zullen zijn en wat de voor- en nadelen ervan zijn. Overweeg bij een langer memo of u de indeling met tussenkopjes kunt ondersteunen.
Invalid Input
In dit deel geeft u aan voor welke oplossing u kiest en waarom. Geef voor iedere oplossing duidelijk aan hoe die voldoet aan de gestelde criteria. Vergelijk in het licht van de gestelde criteria de mogelijke oplossingen en kies vervolgens al concluderend de beste oplossing voor het probleem. Motiveer uw keuze door bovendien aan te geven waarom u denkt dat de gekozen oplossing effect zal hebben.
Invalid Input
In deze alinea doet u op grond van uw beargumenteerde conclusie aanbevelingen over te nemen maatregelen. Beschrijf daarvoor concreet de handelingen die moeten worden uitgevoerd. Geef eventueel tijdslimieten aan en vermeld zo mogelijk de kosten (tijd en geld) die verbonden zijn aan uw aanbevelingen.
Invalid Input
In de slotalinea van dit memo zet u de lezer aan tot actie of tot het nemen van een beslissing. Dit kunt u doen door te besluiten met een zin waarin u laat zien wat er zal gebeuren wanneer uw oplossing wordt aanvaard en uw aanbeveling wordt opgevolgd. Een voorspelling van succes verschaft de lezer de redenen om een beslissing te nemen.
Invalid Input
Afsluitende groet
Invalid Input
Uw naam
Invalid Input
Uw e-mailadres (voor het concept van deze brief) (*)
Invalid Input
Gereed   

Terug