zondag, 19 mei 2024
Vraag Rijk
Online Schrijfhulp

projecten

Een greep:

Ondersteuning openbare bibliotheken

  • Ik mocht de bibliotheek van Wageningen ondersteunen als adviseur bij het opzetten en inrichten van de vernieuwde website bblthk.nl. Ik fungeerde als ‘linking pin’ tussen de bibliotheek en de leveranciers van modules voor de website, zoals de Koninklijke Bibliotheek (CMS), Actacom (online catalogus) en Olifantenpaadje (webshop en activiteitenkalender). Daarnaast verzorgde ik trainingen en informatiesessies voor de betrokken medewerkers.
  • In samenwerking met de bibliotheek van Wageningen vervulde ik een adviserende en verbindende rol bij de vernieuwing van het Digitaalhuis Wageningen. Het resultaat: een vernieuwde website, een verzameling animaties en flyers met herkenbare situaties, nauwkeurig afgestemd op de doelgroep dankzij de inbreng van een panel van ervaringsdeskundigen.
  • De Bibliotheek Rivierenland mocht ik ondersteunen bij de opzet van hun vernieuwde activiteitenkalender en bijbehorende webshop, inclusief training en begeleiding van medewerkers. Verder ondersteun ik hen bij de formulering van de vernieuwde corporate visie en missie, en bij het ophalen van de bijbehorende verhalen.

Training Bloggen en opzetten sociale media

De advocaten en notarissen van Hekkelman Advocaten & Notarissen namen deel aan trainingen bloggen en ontvingen individuele schrijfbegeleiding over de blogs die zij vervolgens schreven in de vorm van beoordelingsverslagen en coaching. Ik gaf de training Bloggen volgens OBAMA, waarmee de deelnemers teksten leren schrijven die voldoen aan de eisen die SEO stelt, en waarmee deelnemers snel en efficiënt bijdragen aan de corporate en blog-websites kunnen leveren. Ik ondersteunde eveneens bij het opzetten van de sociale media rond deze blog-websites

Structuurvisie Provincie Gelderland

In 2012 mocht ik de provincie Gelderland te ondersteunen bij de totstandkoming van de Kadernotitie Structuurvisie Provincie Gelderland. Mijn taken: adviseren over de opzet, de indeling en de uiteindelijke vorm van de kadernotitie, in nauwe samenwerking met de projectgroep van de provincie die bestond uit zes beleidsmedewerkers. En uiteindelijk ook zorg dragen voor de schriftelijke formulering van het beleid.

Het stuk werd als voorstel voorgelegd aan de Provinciale Staten, en ongewijzigd vastgesteld. Provinciale Staten waren enthousiast. “Complimenten voor het voorliggende stuk. Kort en krachtig wordt op hoofdlijnen weergegeven wat de ontwikkelingen in de agenda zijn, waar we staan en waar we graag uit willen komen.”

Online Omgevingsvisie Provincie Gelderland

In 2012 en 2013 ondersteunde ik de provincie Gelderland bij hun nieuwe online Omgevingsvisie. Medio 2013 kwamen de (vele) zienswijzen binnen: opmerkingen, verzoeken en vragen van bewoners, belangenorganisaties en bedrijven. Ik hielp mee bij de cocreatie en trainde het communicatieteam (inzet van sociale media), de indeling en de formulering van de Reactienota. Met een slimme aanpak konden de Reactienota en de bijbehorende aanpassingen in de Omgevingsvisie eind 2013 in nauwe samenwerking efficiënt en inzichtelijk gerealiseerd worden.

Gastcolleges WUR

Jaarlijks geef ik een gastcollege Communication & Learning in the Digital Age aan een groep internationale studenten Communication Science van de universiteit van Wageningen (WUR). Thema en centrale vraag: Hoe kan ik de grondslagen van de nieuwe communicatie - waar je heel goed sociale media voor kunt gebruiken - toepassen bij projecten om mensen te activeren?

Inzet sociale media in de wetenschap

Voor het team Governance van Alterra verzorgde ik de begeleiding en training op het gebied van sociale media. Dit onder meer om de onderzoeksresultaten van het team breder onder de aandacht te brengen en om de samenwerking tussen de wetenschappelijke disciplines te bevorderen. Hiervoor maakten wij een website waarop de onderzoekers zichzelf presenteren en waarop zijn bloggen. Een aparte training bloggen maakte onderdeel uit van het traject. Voor een bredere groep verzorgde ik een workshop over sociale media en de wetenschap.

Begeleiding en workshop rechtbanken

Ik ondersteunde de vakgroep van communicatieprofessionals van de Nederlandse Rechtbanken bij het draaiende krijgen en houden van een socialemedia-infrastructuur waarmee medewerkers informatie kunnen delen en ontsluiten en waarmee zij elkaar en belangstellenden kunnen activeren.

Workshop sociale media Groene Hub

Ik ondersteunde het team Groene Hub van de gemeente Nijmegen met een workshop over de inzet van sociale media. De Groene Hub is een samenwerkingsverband van ondernemers, onderwijs en overheden in de regio Arnhem-Nijmegen dat kiest voor regionaal geproduceerde schone brandstoffen, slimme kilometers en duurzame innovaties.

Begeleiding en workshop Larenstein

Voor de opleiding Tuin- en Landschapsarchitectuur van de Hogeschool Larenstein verzorgde ik een workshop sociale media en begeleidde ik de communicatiedeskundige bij het opzetten en gaande krijgen van een sociale-mediainfrastructuur.

Begeleiding doorstart

Voor de doorstart van een middelgroot architectenbureau verzorgde ik een traject van advies en workshops. Dit om de boodschap aan de buitenwereld en de eigen mensen scherp te krijgen. Inmiddels draait het bureau weer als vanouds, zij het in een kleinere omvang.

Heidag communicatieteam

De Stadsregio Arnhem Nijmegen staat voor een aantal belangrijke uitdagingen waar het gaat om de taken en de rollen van de organisatie, en om de financieringsstructuur. Verder dringt het besef door dat dienend leiderschap een belangrijke succesfactor is voor de projecten die de stadsregio oppakt. Bestuurders en ambtenaren kunnen niet meer volstaan met directieven, maar moeten in een dienende rol de samenwerking aangaan met hun relaties en het publiek.

Het doel van deze heidag is om de rol van het Team Communicatie binnen de organisatie van de Stadsregio Arnhem Nijmegen mogelijk bij te stellen en vast te stellen. Hiervoor verkenden we onder mijn leiding wat de gewenste balans is tussen corporate communicatie en communicatie bij de projecten. Kort gezegd: Waartoe zijn wij als Team Communicatie op de wereld? Wat is de opbrengst van onze (vernieuwde) inbreng? En hoe gaan we gaan we deze verandering doorvoeren?

Brainstorm en workshop team Slim Prijzen 

Met het oog op het vervolg van Slim Prijzen onderzocht het team onder mijn leiding hoe het beoogde gedrag van Slim Prijzen verduurzaamd kan worden en hoe de onderlinge verbondenheid tussen de deelnemers bevorderd kan worden. Kortom: hoe kunnen we het succes van Slim Prijzen voortzetten en uitbreiden?

Heidag team Beter Benutten

Samen Leidend In Mobiliteit (SLIM) is de naam waaronder het programma Beter Benutten in de Stadsregio Arnhem Nijmegen vanaf 2012 (verder) uitgevoerd gaat worden. Het betreft een samenwerkingsverband tussen Stadsregio Arnhem Nijmegen, Provincie Gelderland, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, het bedrijfsleven en andere partners.

Het doel van deze heidag is om deze samenwerking procesmatig te beschrijven en om de productie (deliverables zijn de projecten) procesmatig te beschrijven. Sturende vraag hierbij is: Hoe kunnen we de gezamenlijkheid binnen deze samenwerking stimuleren en borgen? Praktisch doel van vandaag is te komen tot de vaststelling van drie projecten binnen de randvoorwaarden van de financiering (deadlines: februari en juli 2012).

Onder mijn leiding keken we dezedag naar het organisatiemodel van de samenwerking, een actorenanalyse, een SWOT-analyse van de organisatie van SLIM, en naar wat nodig is om deze samenwerking en de productie te organiseren.

Training Schrijven voor het web

Voor het Nijmeegse Museum Het Valkhof en voor Vitalis Woonzorg Groep maakte LaVerbe een nieuwe website. De websites worden door de medewerkers onderhouden. Daartoe gaf ik de medewerkers een Joomla!-cursus en trainde hen in het schrijven voor het web.

Hendriks SEO-training en training Bloggen

De communicatieprofessionals en het MT van Hendriks Bouw en Ontwikkeling namen deel aan twee trainingen waarmee zij de online presentie van hun firma willen verbeteren. Ik gaf een training Schrijven voor het web, waarmee de deelnemers teksten leren schrijven die voldoen aan de eisen die SEO stelt, en een training Bloggen, waarmee deelnemers snel en efficiënt bijdragen aan de corporate en project websites kunnen leveren.

De dag van de werktijdverkorting

Nacco Nijmegen maakt vorkheftrucks. LaVerbe ondersteunt de Nijmeegse vestiging bij de communicatie, onder meer bij optimalisering van de bedrijfsvoering. Een intrigerende opdracht voerde ik uit toen Nacco werktijdverkorting moest instellen. Ik adviseerde de medewerkers nauw bij dit proces te betrekken. Dat gebeurde in een plenaire bijeenkomst onder mijn voorzitterschap en in zes workshops met uitleg over de gevolgen van de werktijdverkorting. Onderdeel van de workshops was dat de medewerkers de verschillende afdelingen van het bedrijf intensief bezochten: ze konden zien hoe elders in het bedrijf werd gewerkt, wat problemen én mogelijke oplossingen waren. Uitdrukkelijk werd iedereen gevraagd ideeën en suggesties aan te dragen.

Vernieuwing website Helpdesk Water

Ik mocht Rijkswaterstaat helpen bij de Vernieuwing van de website Applicaties en modellen van de Helpdesk Water. De beschrijvingen waren verouderd en lastig toegankelijk. Ik verzorgde in nauwe samenwerking met de inhoudelijk verantwoordelijken bij Rijkswaterstaat een nieuwe, uniforme indeling en een inhoudelijke update van de informatie, met gebruikmaking van het CMS Iprox.

Leerplan Beeldende kunst en vormgeving

In nauwe samenwerking met de inhoudelijk deskundigen schreef ik het leerplan voor het vakgebied Beeldende kunst en vormgeving, voor 4- tot 14-jarigen. Een belangrijk document voor de Vereniging Onderwijs Kunst- en Cultuur (VONKC), omdat onderwijs in Beeldende kunst en vormgeving een voorwaarde is voor leerlingen die opgevoed worden tot beeldbekwame mensen, die in onze gemedialiseerde maatschappij een plek moeten verwerven.

Handreiking multidisciplinaire ouderenzorg

Voor de praktijk ouderengeneeskunde Bertholet en de Stichting Een Plus Samenwerking in Velp schreef ik de ‘Handreiking multidisciplinaire ouderenzorg met een specialist ouderengeneeskunde in de eerste lijn’. De handreiking is bedoeld voor specialisten ouderengeneeskunde die geïnteresseerd zijn om in de eerste lijn te werken.

Tweede Kamer-nota vernieuwing van de inspraak

Het Inspraakpunt van het ministerie van Verkeer en Waterstaat geeft advies over de uitvoering van inspraakprocedures en over de vernieuwing van de inspraak. Het Inspraakpunt is inmiddels uitgegroeid tot een zelfstandig expertisecentrum. Doel: zorgvuldige en effectieve uitvoering van inspraakprocedures voor een goede besluitvorming met draagvlak. Ik adviseerde het Inspraakpunt over de tekst van de Tweede Kamer-nota en een folder over de vernieuwing van de inspraak.

Eindrapport Inspraak Nieuwe Stijl

Een viertal ministeries nam het initiatief tot verbetering van inspraakprocedures bij ruimtelijk-economische plannen. Deze Inspraak Nieuwe stijl (INS) is de afgelopen twee jaar getoetst bij zeven projecten. De conclusie luidt dat passende publieksparticipatie loont en leidt tot betere besluiten, meer draagvlak en minder vertraging. INS is door de regering tot kabinetsbeleid gehonoreerd en moet gaandeweg ook bij andere overheden ingang vinden. Ik kwam met de indeling voor het Eindrapport Inspraak Nieuwe Stijl, deed een grondige redactie en zorgde voor een leesbaar en aansprekend document.

MER Waalsprong

De gemeente Nijmegen voert voor de stadsuitbreiding de Waalsprong een milieueffectrapportage uit. Ze vroeg ons om advies bij het schrijven en de opbouw van het rapport (ruim 1500 pagina's). Resultaat: 'Het nieuwe MER is uitstekend leesbaar. De consequente opbouw en redactie van de bijlagenrapporten maken het geheel zeer inzichtelijk. [...] In de ogen van de Commissie is er met dit MER een belangrijke kwaliteitsslag gemaakt.' (Bron: de landelijke Commissie voor de MER)

Stakeholders voor de Waddenzee

In samenwerking de Alterra werk ik voor het transnationale Waddenzee Secretariaat (van Nederland, Duitsland en Denemarken) aan een advies voor ‘Reputational Governance of Stakeholder Participation in Wadden Sea World Heritage’. Basisvraag is: hoe kan publieksparticipatie ingezet worden om duurzaamheid te bewerkstelligen. Hiervoor doen wij onderzoek naar de inzet van sociale media, de houding van burgers, bedrijven en belangenorganisaties en de opbrengst van ‘branding’ van de Waddenzee.

Onderzoeken inzet sociale media

Ik werkte samen met de universiteit van Wageningen mee aan twee onderzoeken naar sociale media en sociale innovatie.

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken mocht ik samen met Irini Salverda en Pat van der Jagt (Alterra, Wageningen UR) werken aan het boekje 'Sociale media: nieuwe wegen naar sociale innovatie. Een verkenning van de rol van internet en de sociale media bij het ontstaan van sociale innovatie.'

In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse zaken werkte ik samen met Roel During (Alterra Wageningen) aan het essay 'Beleid met sociale media: sturen met sociaal kapitaal op maatschappelijke energie'. Hoe maken burgerinitiatieven gebruik van sociale media? Hoe kan het beleid van de overheid daarop aansluiten?

Milieuprogramma met interactief dashboard

De gemeenten Nijmegen en Beuningen werken samen met de provincie Gelderland aan een milieuprogramma dat ervoor moet zorgen dat de milieukwaliteit van Nijmegen-West en Weurt verbetert en gewaarborgd blijft, ook bij nieuwe ontwikkelingen in Nijmegen-West en Weurt. Ik adviseerde de betrokken overheden over de indeling van het Milieuprogramma en maakte de tekst toegankelijk. Bovendien adviseerde en verzorgde ik de rapportage van de voortgang via jaarverslagen en een interactief dashboard dat toegankelijk is voor publiek en geïnteresseerden.

Vernieuwing website milieu-informatie

Ik ging medio 2014 met samenwerkingspartner webbureau Tweede Golf in opdracht van de gemeente Nijmegen aan de slag om de website te vernieuwen. Hoofddoel: gemakkelijk toegankelijke online presentatie van actuele milieu-informatie. De website moest gemakkelijk te onderhouden en actualiseren zijn door het inhoudelijke team van de gemeente.

Wij ontwikkelden een toegankelijk CMS en organiseerden instructieworkshops voor het inhoudelijke team. De vernieuwde website is interactief: de bezoeker kan kaarten en kwantitatieve gegevens in verschillende soorten grafieken – met uitleg – naar wens met elkaar vergelijken. De website maakt niet alleen trends duidelijk, maar geeft ook waar mogelijk de herkomst van de gegevens weer op geografische kaarten.

Reactienota’s

De gemeente Nijmegen voerde een aantal ingrijpende projecten uit, waaronder een tweede stadsbrug over de Waal, grootscheepse renovatieplannen voor enkele buurten die aan de rivier grenzen (Waalfront) en een nieuwe verkeersstructuur voor het gebied ten noorden van de Waal. Plannen waarover ook de bevolking zich heeft kunnen uitspreken. Deze inspraakrondes zijn nu afgerond en alle reacties zijn verzameld. Aan mij de taak deze inspraaknota’s te stroomlijnen en in een overzichtelijke en aansprekende vorm te gieten. Uiteraard in nauwe samenwerking met de inhoudelijk specialisten van de gemeente.